Mamy oko na
Twoje zdrowie

W Proxima Med Center czeka na Państwa zespół doświadczonych specjalistów,
którzy zapewnią profesjonalną obsługę i opiekę w ramach prowadzonych usług medycznych.

Jedną z wielu zalet naszej przychodni, jest to, iż badania lekarskie wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.

Dla pracodawcy

Szanowny Pracodawco!

W tym miejscu będziemy publikować informacje dla Państwa, które mogą być przydatne w codziennych obowiązkach Pracodawcy.

Zakres świadczeń Medycyny Pracy, uregulowany jest w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 z późn. zm.). 

KATEGORIE ŚWIADCZEŃ:

I. BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Badanie wstępne, wykonywane dla:

Badanie okresowe, wykonywane dla:

Badanie kontrolne, wykonywane dla:

Badanie lekarskiedo celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID).

Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionych lekarzy Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia w formie zaświadczenia lekarskiego określającego wskazania, przeciwwskazania i opinię przydatności pracownika na dane stanowisko pracy.

II. BADANIA SPECJALISTYCZNE

Badania specjalistyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

III. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

IV. WIZYTACJE ZAKŁADU PRACY – świadczenia dodatkowe

W ramach zawartej umowy świadczymy szereg innych działań pozwalających Pracodawcy na dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Służbie Medycyny.

W szczególności należy zaliczyć do nich:

UMOWA – OBOWIĄZEK PRACODAWCY

W dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ustawa ta wprowadza szereg zmian do instytucji służby medycyny pracy. Nowelizacja określa m.in. że umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierane między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy mają być sporządzane w formie pisemnej.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o Służbie Medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz 593) nakłada na Pracodawców określone powinności. Wynika z niej iż: 
Zgodnie z art. 22 ustawy Pracodawca ponosi koszty badań określonych ustawą. Zaliczamy do nich badania wstępne, kontrolne i okresowe.

Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w towarzyszących aktach wykonawczych, wykonanie badań mających na celu określenie stanu zdrowia pracownika w związku z charakterem zatrudnienia i mogących powstać z tego tytułu zagrożeń stanowi obowiązek Pracodawcy.

Wykonanie badań następuje na wniosek i na koszt Pracodawcy w terminach określanych poprzednimi badaniami i wyznaczonymi przez uprawnionego lekarza. Pracodawca określa stanowisko pracy, w związku z którym wnosi o wykonanie badań.

Badania takie również muszą być przeprowadzone na wniosek Pracodawcy w związku z absencją chorobową pracownika, przekraczającą 30-sto dniowy okres niezdolności do wykonywania pracy. Dopuszczenie do wykonywania pracy po tym okresie następuje po wykonaniu badań profilaktycznych i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza.

W wyniku przeprowadzonych badań, Lekarz Medycyny Pracy, wydaje orzeczenie lekarskie w formie zaświadczenia według ustalonego wzoru. Lekarz Medycyny Pracy, wykonujący badanie, przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia Pracownikowi, a drugi Pracodawcy. Pracodawca posiada obowiązek przechowywania takiego orzeczenia w aktach Pracownika.

Szczegółowy wykaz Pracowników objętych badaniami:

Badania wstępne, które obejmują:

Badaniom wstępnym podlegają Pracownicy, również ci którzy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Badanie okresowe:
obejmujące wszystkich Pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, dla których kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia. Badanie wykonujemy przed zakończeniem ważności tego zaświadczenia Badania okresowe wykonuję się z różną częstotliwością, zależą przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.

Badanie kontrolne:
które obejmują wszystkich Pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownicy Ci obowiązani są poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID), które obejmują wszystkich Pracowników mających kontakt z żywnością.